Vindhemsvägens Samfällighetsförening

På mobil enhet visas sidan bäst i liggande format

Vi bryr oss om dina uppgifter     


Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi i Vindhemsvägens Samfällighetsförening (i fortsättningen kallat VVSF) behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.


Du behöver inte godkänna villkoren, men läs dem gärna om hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du några frågor kan du alltid kontakta oss.


Hälsningar

Styrelsen i Vindhemsvägens Samfällighetsförening     


1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur VVSF hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

     Är medlem i föreningen

     Besöker vår hemsida och kontaktar oss via kontaktformuläret

     På annat sätt kommunicerar med oss

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.


2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, e-postadress, telefon , IP-adress, etc.


3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser.


3.1 När du äger en fastighet med byggnad som ingår i föreningens område

När du äger en fastighet med byggnad och har Vindhemsvägen nr, Alnö, Sundsvall

som fastighetsadress, enligt anläggningsbeslut, hanterar vi följande uppgifter som du lämnar till oss:

     Ditt namn, fastighetsbeteckning, aviadress, uttaxerat belopp och dina kontaktuppgifter


Vi hanterar dina personuppgifter för att:

     Identifiera dig som medlem

     Kommunicera med dig i olika fall, t ex kallelse till årsstämma, extrastämma.

     Uttaxering av årsavgift till föreningen


Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i lag vad gäller debiteringslängd och när vi kommunicerar föreningsangelägenheter, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för information om föreningen

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig så länge du är medlem plus ytterligare ett år.3.2 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med VVSF på flera olika sätt, t.ex. årsstämmor, vårt kontakformulär på vår hemsida eller i fysiska möten eller över telefon/e-post.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

     Namn och kontaktuppgifter

     Information om din synpunkt, fråga eller ärende


Vi hanterar dina personuppgifter för att:

     Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och hantera klagomål

     Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida


Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under medlemstiden/xx kalenderår för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.


3.3 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex för uttaxering av årsavgift, på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras under medlemstiden plus ett kalenderår, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.


5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

VVSF säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

     Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för VVSFs räkning

     Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut


Mottagare som hanterar personuppgifter för VVSFs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.


6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att styrelsen och årsstämman endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.


7. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

     Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som

            behandlas

     Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

     Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna, dock ej det som föreningen kräver enligt lag för utdebitering av

            årsavgift


Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.


8. KONTAKTUPPGIFTER

VVSF AB (org. nr. 716460-6845) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Vindhemsvägens Samfällighetsförening

e-post: info@vindhemsvägen.se


I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, telefonnummer samt fastighetsbeteckning i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.


9. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 1 mars 2019 och kan komma att ändras.

Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.


Inför varje årsstämma sker en revision av informationstexten av styrelsen.